โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 5
ร้อยละ 44.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
15
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 10
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
16
จำนวน(คน) 3 0 0 1 0 12
ร้อยละ 18.75 % 0.00 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 40 คน
จำนวน(คน) 12 0 0 1 0 27
ร้อยละ 30.00 % 0.00 % 0.00 % 2.50 % 0.00 % 67.50 %

24 : 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15...37.50 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 62.50 = 9 : 37.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 40 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50%

Powered By www.thaieducation.net