โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 3
ร้อยละ 44.44 % 0.00 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
15
จำนวน(คน) 5 0 1 0 0 9
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
16
จำนวน(คน) 4 0 1 1 0 10
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 62.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 40 คน
จำนวน(คน) 13 0 4 1 0 22
ร้อยละ 32.50 % 0.00 % 10.00 % 2.50 % 0.00 % 55.00 %

24 : 9 , 0 , 3 , 0 , 0 , 12...37.50 , 0.00 , 12.50 , 0.00 , 0.00 , 50.00 = 12 : 50.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 40 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00%

Powered By www.thaieducation.net