โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 5
ร้อยละ 44.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
17
จำนวน(คน) 6 0 0 0 0 11
ร้อยละ 35.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 64.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 14
ร้อยละ 21.05 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 73.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 45 คน
จำนวน(คน) 14 0 1 0 0 30
ร้อยละ 31.11 % 0.00 % 2.22 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %

26 : 10 , 0 , 0 , 0 , 0 , 16...38.46 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 61.54 = 10 : 38.46
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 45 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net