โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 0 3 1 1 13
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 15.00 % 5.00 % 5.00 % 65.00 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 15 3 11 1 0 41
ร้อยละ 21.13 % 4.23 % 15.49 % 1.41 % 0.00 % 57.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 7 0 5 1 0 28
ร้อยละ 17.07 % 0.00 % 12.20 % 2.44 % 0.00 % 68.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 24 3 19 3 1 82
ร้อยละ 18.18 % 2.27 % 14.39 % 2.27 % 0.76 % 62.12 %

91 : 17 , 3 , 14 , 2 , 1 , 54...18.68 , 3.30 , 15.38 , 2.20 , 1.10 , 59.34 = 37 : 40.66
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 37.88%

Powered By www.thaieducation.net