โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 15 0 2 0 0 3
ร้อยละ 75.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 15.00 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 58 0 3 0 0 12
ร้อยละ 79.45 % 0.00 % 4.11 % 0.00 % 0.00 % 16.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 22 0 5 0 0 14
ร้อยละ 53.66 % 0.00 % 12.20 % 0.00 % 0.00 % 34.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 95 0 10 0 0 29
ร้อยละ 70.90 % 0.00 % 7.46 % 0.00 % 0.00 % 21.64 %

93 : 73 , 0 , 5 , 0 , 0 , 15...78.49 , 0.00 , 5.38 , 0.00 , 0.00 , 16.13 = 78 : 83.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 78.36%

Powered By www.thaieducation.net