โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 18 0 0 0 0 2
ร้อยละ 90.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 10.00 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 57 0 2 0 0 12
ร้อยละ 80.28 % 0.00 % 2.82 % 0.00 % 0.00 % 16.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 22 0 5 0 0 14
ร้อยละ 53.66 % 0.00 % 12.20 % 0.00 % 0.00 % 34.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 97 0 7 0 0 28
ร้อยละ 73.48 % 0.00 % 5.30 % 0.00 % 0.00 % 21.21 %

91 : 75 , 0 , 2 , 0 , 0 , 14...82.42 , 0.00 , 2.20 , 0.00 , 0.00 , 15.38 = 77 : 84.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 78.79%

Powered By www.thaieducation.net