โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 7 13 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 35.00 % 65.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 9 16 13 14 10 0
ร้อยละ 14.52 % 25.81 % 20.97 % 22.58 % 16.13 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 11 15 11 0 0 0
ร้อยละ 29.73 % 40.54 % 29.73 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 20 38 37 14 10 0
ร้อยละ 16.81 % 31.93 % 31.09 % 11.76 % 8.40 % 0.00 %

82 : 9 , 23 , 26 , 14 , 10 , 0...10.98 , 28.05 , 31.71 , 17.07 , 12.20 , 0.00 = 82 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 119 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net