โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 0 3 5 0 9
ร้อยละ 10.53 % 0.00 % 15.79 % 26.32 % 0.00 % 47.37 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 6 4 7 5 1 56
ร้อยละ 7.59 % 5.06 % 8.86 % 6.33 % 1.27 % 70.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 0 5 2 1 27
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 13.89 % 5.56 % 2.78 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 9 4 15 12 2 92
ร้อยละ 6.72 % 2.99 % 11.19 % 8.96 % 1.49 % 68.66 %

98 : 8 , 4 , 10 , 10 , 1 , 65...8.16 , 4.08 , 10.20 , 10.20 , 1.02 , 66.33 = 33 : 33.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 31.34%

Powered By www.thaieducation.net