โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 0 3 5 0 9
ร้อยละ 10.53 % 0.00 % 15.79 % 26.32 % 0.00 % 47.37 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 6 4 5 5 1 58
ร้อยละ 7.59 % 5.06 % 6.33 % 6.33 % 1.27 % 73.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 1 0 5 2 1 26
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 14.29 % 5.71 % 2.86 % 74.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 9 4 13 12 2 93
ร้อยละ 6.77 % 3.01 % 9.77 % 9.02 % 1.50 % 69.92 %

98 : 8 , 4 , 8 , 10 , 1 , 67...8.16 , 4.08 , 8.16 , 10.20 , 1.02 , 68.37 = 31 : 31.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 30.08%

Powered By www.thaieducation.net