โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 13
ร้อยละ 11.11 % 5.56 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 3 1 3 1 0 61
ร้อยละ 4.35 % 1.45 % 4.35 % 1.45 % 0.00 % 88.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 17
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 6 3 5 2 0 91
ร้อยละ 5.61 % 2.80 % 4.67 % 1.87 % 0.00 % 85.05 %

87 : 5 , 2 , 4 , 2 , 0 , 74...5.75 , 2.30 , 4.60 , 2.30 , 0.00 , 85.06 = 13 : 14.94
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.95%

Powered By www.thaieducation.net