โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 2 1 1 0 17
ร้อยละ 12.50 % 8.33 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 70.83 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 4 2 4 1 0 63
ร้อยละ 5.41 % 2.70 % 5.41 % 1.35 % 0.00 % 85.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 16
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 8 5 7 2 0 96
ร้อยละ 6.78 % 4.24 % 5.93 % 1.69 % 0.00 % 81.36 %

98 : 7 , 4 , 5 , 2 , 0 , 80...7.14 , 4.08 , 5.10 , 2.04 , 0.00 , 81.63 = 18 : 18.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 18.64%

Powered By www.thaieducation.net