โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 7 11 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 38.89 % 61.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 13 10 9 9 15 14
ร้อยละ 18.57 % 14.29 % 12.86 % 12.86 % 21.43 % 20.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 5 11 4 0 0 0
ร้อยละ 25.00 % 55.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 18 28 24 9 15 14
ร้อยละ 16.67 % 25.93 % 22.22 % 8.33 % 13.89 % 12.96 %

88 : 13 , 17 , 20 , 9 , 15 , 14...14.77 , 19.32 , 22.73 , 10.23 , 17.05 , 15.91 = 74 : 84.09
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 87.04%

Powered By www.thaieducation.net