โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 11 7 0 0 0 0
ร้อยละ 61.11 % 38.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 10 8 10 15 16 15
ร้อยละ 13.51 % 10.81 % 13.51 % 20.27 % 21.62 % 20.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 5 11 5 0 0 0
ร้อยละ 23.81 % 52.38 % 23.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 26 26 15 15 16 15
ร้อยละ 23.01 % 23.01 % 13.27 % 13.27 % 14.16 % 13.27 %

92 : 21 , 15 , 10 , 15 , 16 , 15...22.83 , 16.30 , 10.87 , 16.30 , 17.39 , 16.30 = 77 : 83.70
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 86.73%

Powered By www.thaieducation.net