โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 11 15 0 0 0 0
ร้อยละ 42.31 % 57.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 10 8 10 15 15 0
ร้อยละ 17.24 % 13.79 % 17.24 % 25.86 % 25.86 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 11 5 10 0 0 8
ร้อยละ 32.35 % 14.71 % 29.41 % 0.00 % 0.00 % 23.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 32 28 20 15 15 8
ร้อยละ 27.12 % 23.73 % 16.95 % 12.71 % 12.71 % 6.78 %

84 : 21 , 23 , 10 , 15 , 15 , 0...25.00 , 27.38 , 11.90 , 17.86 , 17.86 , 0.00 = 84 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 93.22%

Powered By www.thaieducation.net