โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 0 0 5 0 19
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 6 1 5 4 1 46
ร้อยละ 9.52 % 1.59 % 7.94 % 6.35 % 1.59 % 73.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 4 0 5 0 2 14
ร้อยละ 16.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 8.00 % 56.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 11 1 10 9 3 79
ร้อยละ 9.73 % 0.88 % 8.85 % 7.96 % 2.65 % 69.91 %

88 : 7 , 1 , 5 , 9 , 1 , 65...7.95 , 1.14 , 5.68 , 10.23 , 1.14 , 73.86 = 23 : 26.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 30.09%

Powered By www.thaieducation.net