โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 0 0 5 0 20
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 0.00 % 19.23 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 5 1 5 4 1 51
ร้อยละ 7.46 % 1.49 % 7.46 % 5.97 % 1.49 % 76.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 4 0 5 0 1 18
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 17.86 % 0.00 % 3.57 % 64.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 10 1 10 9 2 89
ร้อยละ 8.26 % 0.83 % 8.26 % 7.44 % 1.65 % 73.55 %

93 : 6 , 1 , 5 , 9 , 1 , 71...6.45 , 1.08 , 5.38 , 9.68 , 1.08 , 76.34 = 22 : 23.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 26.45%

Powered By www.thaieducation.net