โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 7
ร้อยละ 16.67 % 8.33 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 58.33 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 3 1 1 0 0 33
ร้อยละ 7.89 % 2.63 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 86.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 50 คน
จำนวน(คน) 5 2 3 0 0 40
ร้อยละ 10.00 % 4.00 % 6.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %

50 : 5 , 2 , 3 , 0 , 0 , 40...10.00 , 4.00 , 6.00 , 0.00 , 0.00 , 80.00 = 10 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net