โรงเรียนไตรคามสามัคคี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 5 1 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 27.78 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 3 0 7 0 0 40
ร้อยละ 6.00 % 0.00 % 14.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 3 5 10 0 0 74
ร้อยละ 3.26 % 5.43 % 10.87 % 0.00 % 0.00 % 80.43 %

68 : 3 , 5 , 8 , 0 , 0 , 52...4.41 , 7.35 , 11.76 , 0.00 , 0.00 , 76.47 = 16 : 23.53
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 19.57%

Powered By www.thaieducation.net