โรงเรียนไตรคามสามัคคี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 5 1 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 27.78 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 3 0 8 0 0 39
ร้อยละ 6.00 % 0.00 % 16.00 % 0.00 % 0.00 % 78.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 0 2 3 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 8.33 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 3 7 12 0 0 70
ร้อยละ 3.26 % 7.61 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 76.09 %

68 : 3 , 5 , 9 , 0 , 0 , 51...4.41 , 7.35 , 13.24 , 0.00 , 0.00 , 75.00 = 17 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 23.91%

Powered By www.thaieducation.net