โรงเรียนไตรคามสามัคคี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 3 2 0 0 12
ร้อยละ 10.53 % 15.79 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 63.16 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 2 2 8 0 0 36
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 0 3 3 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 12.50 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 4 8 13 0 0 66
ร้อยละ 4.40 % 8.79 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 72.53 %

67 : 4 , 5 , 10 , 0 , 0 , 48...5.97 , 7.46 , 14.93 , 0.00 , 0.00 , 71.64 = 19 : 28.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 27.47%

Powered By www.thaieducation.net