โรงเรียนไตรคามสามัคคี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 7 5 0 0 0 7
ร้อยละ 36.84 % 26.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 36.84 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 1 2 6 0 0 39
ร้อยละ 2.08 % 4.17 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 4.17 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 8 8 10 0 0 65
ร้อยละ 8.79 % 8.79 % 10.99 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %

67 : 8 , 7 , 6 , 0 , 0 , 46...11.94 , 10.45 , 8.96 , 0.00 , 0.00 , 68.66 = 21 : 31.34
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57%

Powered By www.thaieducation.net