โรงเรียนไตรคามสามัคคี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 11
ร้อยละ 14.29 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 0 3 9 0 0 55
ร้อยละ 0.00 % 4.48 % 13.43 % 0.00 % 0.00 % 82.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 16
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 3 4 12 0 0 82
ร้อยละ 2.97 % 3.96 % 11.88 % 0.00 % 0.00 % 81.19 %

81 : 2 , 4 , 9 , 0 , 0 , 66...2.47 , 4.94 , 11.11 , 0.00 , 0.00 , 81.48 = 15 : 18.52
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 18.81%

Powered By www.thaieducation.net