โรงเรียนไตรคามสามัคคี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 8
ร้อยละ 0.00 % 16.67 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 0 9 9 2 0 49
ร้อยละ 0.00 % 13.04 % 13.04 % 2.90 % 0.00 % 71.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 15
ร้อยละ 9.52 % 4.76 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 2 12 14 2 0 72
ร้อยละ 1.96 % 11.76 % 13.73 % 1.96 % 0.00 % 70.59 %

81 : 0 , 11 , 11 , 2 , 0 , 57...0.00 , 13.58 , 13.58 , 2.47 , 0.00 , 70.37 = 24 : 29.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41%

Powered By www.thaieducation.net