โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 19
ร้อยละ 8.00 % 4.00 % 8.00 % 4.00 % 0.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 5 3 4 2 2 110
ร้อยละ 3.97 % 2.38 % 3.17 % 1.59 % 1.59 % 87.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 32
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 8 5 8 3 2 161
ร้อยละ 4.28 % 2.67 % 4.28 % 1.60 % 1.07 % 86.10 %

151 : 7 , 4 , 6 , 3 , 2 , 129...4.64 , 2.65 , 3.97 , 1.99 , 1.32 , 85.43 = 22 : 14.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.90%

Powered By www.thaieducation.net