โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 3 0 1 0 18
ร้อยละ 8.33 % 12.50 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 11 7 9 4 0 96
ร้อยละ 8.66 % 5.51 % 7.09 % 3.15 % 0.00 % 75.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 33
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 14 10 11 5 0 147
ร้อยละ 7.49 % 5.35 % 5.88 % 2.67 % 0.00 % 78.61 %

151 : 13 , 10 , 9 , 5 , 0 , 114...8.61 , 6.62 , 5.96 , 3.31 , 0.00 , 75.50 = 37 : 24.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 21.39%

Powered By www.thaieducation.net