โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 5 1 2 0 13
ร้อยละ 12.50 % 20.83 % 4.17 % 8.33 % 0.00 % 54.17 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 13 10 12 5 0 87
ร้อยละ 10.24 % 7.87 % 9.45 % 3.94 % 0.00 % 68.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 30
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 18 15 17 7 0 130
ร้อยละ 9.63 % 8.02 % 9.09 % 3.74 % 0.00 % 69.52 %

151 : 16 , 15 , 13 , 7 , 0 , 100...10.60 , 9.93 , 8.61 , 4.64 , 0.00 , 66.23 = 51 : 33.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 30.48%

Powered By www.thaieducation.net