โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 3 0 0 0 30
ร้อยละ 5.71 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 1 1 3 1 0 120
ร้อยละ 0.79 % 0.79 % 2.38 % 0.79 % 0.00 % 95.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 34
ร้อยละ 5.26 % 2.63 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 5 5 4 1 0 184
ร้อยละ 2.51 % 2.51 % 2.01 % 0.50 % 0.00 % 92.46 %

161 : 3 , 4 , 3 , 1 , 0 , 150...1.86 , 2.48 , 1.86 , 0.62 , 0.00 , 93.17 = 11 : 6.83
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.54%

Powered By www.thaieducation.net