โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 3 4 1 0 0 27
ร้อยละ 8.57 % 11.43 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 77.14 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 3 1 5 1 0 116
ร้อยละ 2.38 % 0.79 % 3.97 % 0.79 % 0.00 % 92.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 34
ร้อยละ 5.26 % 2.63 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 8 6 7 1 0 177
ร้อยละ 4.02 % 3.02 % 3.52 % 0.50 % 0.00 % 88.94 %

161 : 6 , 5 , 6 , 1 , 0 , 143...3.73 , 3.11 , 3.73 , 0.62 , 0.00 , 88.82 = 18 : 11.18
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.06%

Powered By www.thaieducation.net