โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 7 1 0 0 22
ร้อยละ 9.09 % 21.21 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 3 1 6 1 0 115
ร้อยละ 2.38 % 0.79 % 4.76 % 0.79 % 0.00 % 91.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 33
ร้อยละ 5.41 % 2.70 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 89.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 8 9 8 1 0 170
ร้อยละ 4.08 % 4.59 % 4.08 % 0.51 % 0.00 % 86.73 %

159 : 6 , 8 , 7 , 1 , 0 , 137...3.77 , 5.03 , 4.40 , 0.63 , 0.00 , 86.16 = 22 : 13.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.27%

Powered By www.thaieducation.net