โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 11 1 0 0 19
ร้อยละ 6.06 % 33.33 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 57.58 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 3 2 10 4 0 107
ร้อยละ 2.38 % 1.59 % 7.94 % 3.17 % 0.00 % 84.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 33
ร้อยละ 2.70 % 2.70 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 89.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 6 14 13 4 0 159
ร้อยละ 3.06 % 7.14 % 6.63 % 2.04 % 0.00 % 81.12 %

159 : 5 , 13 , 11 , 4 , 0 , 126...3.14 , 8.18 , 6.92 , 2.52 , 0.00 , 79.25 = 33 : 20.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.88%

Powered By www.thaieducation.net