โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 12
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 44
ร้อยละ 3.92 % 3.92 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 86.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 66 คน
จำนวน(คน) 3 3 4 0 0 56
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 84.85 %

66 : 3 , 3 , 4 , 0 , 0 , 56...4.55 , 4.55 , 6.06 , 0.00 , 0.00 , 84.85 = 10 : 15.15
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 66 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15%

Powered By www.thaieducation.net