โรงเรียนบ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 15
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 4 2 9 0 0 45
ร้อยละ 6.67 % 3.33 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 80 คน
จำนวน(คน) 6 2 12 0 0 60
ร้อยละ 7.50 % 2.50 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %

80 : 6 , 2 , 12 , 0 , 0 , 60...7.50 , 2.50 , 15.00 , 0.00 , 0.00 , 75.00 = 20 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net