โรงเรียนชีโนวาทธำรง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 10
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
36
จำนวน(คน) 6 4 4 1 4 17
ร้อยละ 16.67 % 11.11 % 11.11 % 2.78 % 11.11 % 47.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
12
จำนวน(คน) 0 0 4 0 3 5
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 25.00 % 41.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 58 คน
จำนวน(คน) 6 4 8 1 7 32
ร้อยละ 10.34 % 6.90 % 13.79 % 1.72 % 12.07 % 55.17 %

46 : 6 , 4 , 4 , 1 , 4 , 27...13.04 , 8.70 , 8.70 , 2.17 , 8.70 , 58.70 = 19 : 41.30
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 58 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 44.83%

Powered By www.thaieducation.net