โรงเรียนชีโนวาทธำรง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 3 1 1 0 0 5
ร้อยละ 30.00 % 10.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
35
จำนวน(คน) 10 7 4 6 0 8
ร้อยละ 28.57 % 20.00 % 11.43 % 17.14 % 0.00 % 22.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
12
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 8
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 57 คน
จำนวน(คน) 13 8 9 6 0 21
ร้อยละ 22.81 % 14.04 % 15.79 % 10.53 % 0.00 % 36.84 %

45 : 13 , 8 , 5 , 6 , 0 , 13...28.89 , 17.78 , 11.11 , 13.33 , 0.00 , 28.89 = 32 : 71.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 63.16%

Powered By www.thaieducation.net