โรงเรียนชีโนวาทธำรง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 5
ร้อยละ 18.18 % 9.09 % 18.18 % 9.09 % 0.00 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 5 4 9 2 0 31
ร้อยละ 9.80 % 7.84 % 17.65 % 3.92 % 0.00 % 60.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 12
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 23.53 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 8 5 15 3 0 48
ร้อยละ 10.13 % 6.33 % 18.99 % 3.80 % 0.00 % 60.76 %

62 : 7 , 5 , 11 , 3 , 0 , 36...11.29 , 8.06 , 17.74 , 4.84 , 0.00 , 58.06 = 26 : 41.94
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 39.24%

Powered By www.thaieducation.net