โรงเรียนชีโนวาทธำรง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 3 1 2 1 0 5
ร้อยละ 25.00 % 8.33 % 16.67 % 8.33 % 0.00 % 41.67 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 5 4 9 2 0 31
ร้อยละ 9.80 % 7.84 % 17.65 % 3.92 % 0.00 % 60.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 11
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 29.41 % 0.00 % 0.00 % 64.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 80 คน
จำนวน(คน) 9 5 16 3 0 47
ร้อยละ 11.25 % 6.25 % 20.00 % 3.75 % 0.00 % 58.75 %

63 : 8 , 5 , 11 , 3 , 0 , 36...12.70 , 7.94 , 17.46 , 4.76 , 0.00 , 57.14 = 27 : 42.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25%

Powered By www.thaieducation.net