โรงเรียนชีโนวาทธำรง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 10
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 8 6 7 5 4 24
ร้อยละ 14.81 % 11.11 % 12.96 % 9.26 % 7.41 % 44.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 1 0 5 0 2 9
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 29.41 % 0.00 % 11.76 % 52.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 9 6 14 5 6 43
ร้อยละ 10.84 % 7.23 % 16.87 % 6.02 % 7.23 % 51.81 %

66 : 8 , 6 , 9 , 5 , 4 , 34...12.12 , 9.09 , 13.64 , 7.58 , 6.06 , 51.52 = 32 : 48.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 48.19%

Powered By www.thaieducation.net