โรงเรียนชีโนวาทธำรง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 2 3 1 0 5
ร้อยละ 8.33 % 16.67 % 25.00 % 8.33 % 0.00 % 41.67 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 8 7 8 5 5 21
ร้อยละ 14.81 % 12.96 % 14.81 % 9.26 % 9.26 % 38.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 1 0 6 0 2 8
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 35.29 % 0.00 % 11.76 % 47.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 10 9 17 6 7 34
ร้อยละ 12.05 % 10.84 % 20.48 % 7.23 % 8.43 % 40.96 %

66 : 9 , 9 , 11 , 6 , 5 , 26...13.64 , 13.64 , 16.67 , 9.09 , 7.58 , 39.39 = 40 : 60.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 59.04%

Powered By www.thaieducation.net