โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 32
ร้อยละ 5.26 % 2.63 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 3 8 8 0 0 75
ร้อยละ 3.19 % 8.51 % 8.51 % 0.00 % 0.00 % 79.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 19
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 6 9 15 0 0 126
ร้อยละ 3.85 % 5.77 % 9.62 % 0.00 % 0.00 % 80.77 %

132 : 5 , 9 , 11 , 0 , 0 , 107...3.79 , 6.82 , 8.33 , 0.00 , 0.00 , 81.06 = 25 : 18.94
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23%

Powered By www.thaieducation.net