โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 3 1 4 0 0 31
ร้อยละ 7.69 % 2.56 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 79.49 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 4 5 5 0 0 79
ร้อยละ 4.30 % 5.38 % 5.38 % 0.00 % 0.00 % 84.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 7 6 12 0 0 130
ร้อยละ 4.52 % 3.87 % 7.74 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %

132 : 7 , 6 , 9 , 0 , 0 , 110...5.30 , 4.55 , 6.82 , 0.00 , 0.00 , 83.33 = 22 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.13%

Powered By www.thaieducation.net