โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 4 1 4 0 0 30
ร้อยละ 10.26 % 2.56 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 4 6 5 0 0 78
ร้อยละ 4.30 % 6.45 % 5.38 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 8 7 13 0 0 126
ร้อยละ 5.19 % 4.55 % 8.44 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %

132 : 8 , 7 , 9 , 0 , 0 , 108...6.06 , 5.30 , 6.82 , 0.00 , 0.00 , 81.82 = 24 : 18.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18%

Powered By www.thaieducation.net