โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 4 1 2 1 0 25
ร้อยละ 12.12 % 3.03 % 6.06 % 3.03 % 0.00 % 75.76 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 2 7 7 0 0 82
ร้อยละ 2.04 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 83.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 6 8 10 1 0 129
ร้อยละ 3.90 % 5.19 % 6.49 % 0.65 % 0.00 % 83.77 %

131 : 6 , 8 , 9 , 1 , 0 , 107...4.58 , 6.11 , 6.87 , 0.76 , 0.00 , 81.68 = 24 : 18.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.23%

Powered By www.thaieducation.net