โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 27
ร้อยละ 9.09 % 3.03 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 4 4 2 1 0 87
ร้อยละ 4.08 % 4.08 % 2.04 % 1.02 % 0.00 % 88.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 21
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 9 5 4 1 0 135
ร้อยละ 5.84 % 3.25 % 2.60 % 0.65 % 0.00 % 87.66 %

131 : 7 , 5 , 4 , 1 , 0 , 114...5.34 , 3.82 , 3.05 , 0.76 , 0.00 , 87.02 = 17 : 12.98
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.34%

Powered By www.thaieducation.net