โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 5 1 2 0 0 25
ร้อยละ 15.15 % 3.03 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 75.76 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 5 5 4 1 0 83
ร้อยละ 5.10 % 5.10 % 4.08 % 1.02 % 0.00 % 84.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 20
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 12 6 7 1 0 128
ร้อยละ 7.79 % 3.90 % 4.55 % 0.65 % 0.00 % 83.12 %

131 : 10 , 6 , 6 , 1 , 0 , 108...7.63 , 4.58 , 4.58 , 0.76 , 0.00 , 82.44 = 23 : 17.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 16.88%

Powered By www.thaieducation.net