โรงเรียนบ้านเขวาหรดี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 27
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.43 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 1 0 20 0 0 65
ร้อยละ 1.16 % 0.00 % 23.26 % 0.00 % 0.00 % 75.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 35
ร้อยละ 2.70 % 0.00 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 94.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 3 0 21 0 0 127
ร้อยละ 1.99 % 0.00 % 13.91 % 0.00 % 0.00 % 84.11 %

114 : 2 , 0 , 20 , 0 , 0 , 92...1.75 , 0.00 , 17.54 , 0.00 , 0.00 , 80.70 = 22 : 19.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.89%

Powered By www.thaieducation.net