โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 2 3 1 0 0 2
ร้อยละ 25.00 % 37.50 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
22
จำนวน(คน) 5 3 5 0 0 9
ร้อยละ 22.73 % 13.64 % 22.73 % 0.00 % 0.00 % 40.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 30 คน
จำนวน(คน) 7 6 6 0 0 11
ร้อยละ 23.33 % 20.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 36.67 %

30 : 7 , 6 , 6 , 0 , 0 , 11...23.33 , 20.00 , 20.00 , 0.00 , 0.00 , 36.67 = 19 : 63.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33%

Powered By www.thaieducation.net