โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 1 0 0 2 0 4
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 0.00 % 28.57 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
21
จำนวน(คน) 2 0 0 3 0 16
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 76.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 28 คน
จำนวน(คน) 3 0 0 5 0 20
ร้อยละ 10.71 % 0.00 % 0.00 % 17.86 % 0.00 % 71.43 %

28 : 3 , 0 , 0 , 5 , 0 , 20...10.71 , 0.00 , 0.00 , 17.86 , 0.00 , 71.43 = 8 : 28.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 28 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57%

Powered By www.thaieducation.net