โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 5
ร้อยละ 14.29 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
19
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 15
ร้อยละ 10.53 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 26 คน
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 20
ร้อยละ 11.54 % 7.69 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %

26 : 3 , 2 , 1 , 0 , 0 , 20...11.54 , 7.69 , 3.85 , 0.00 , 0.00 , 76.92 = 6 : 23.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 26 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08%

Powered By www.thaieducation.net