โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 0 0 0 4 0 1
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 % 0.00 % 20.00 %
ระดับประถมศึกษา
19
จำนวน(คน) 0 0 2 14 0 3
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.53 % 73.68 % 0.00 % 15.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 24 คน
จำนวน(คน) 0 0 2 18 0 4
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.33 % 75.00 % 0.00 % 16.67 %

24 : 0 , 0 , 2 , 18 , 0 , 4...0.00 , 0.00 , 8.33 , 75.00 , 0.00 , 16.67 = 20 : 83.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 24 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33%

Powered By www.thaieducation.net