โรงเรียนบ้านโพนหิน (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.50 % 6.25 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 5 0 1 5 0 76
ร้อยละ 5.75 % 0.00 % 1.15 % 5.75 % 0.00 % 87.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 5 0 3 6 0 89
ร้อยละ 4.85 % 0.00 % 2.91 % 5.83 % 0.00 % 86.41 %

103 : 5 , 0 , 3 , 6 , 0 , 89...4.85 , 0.00 , 2.91 , 5.83 , 0.00 , 86.41 = 14 : 13.59
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 13.59%

Powered By www.thaieducation.net